Platfòm pou lapè

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Share to Google Plus Share by Email

Cover - Creole

Cover - Creole

PLATFÒM pou lapè a se yon gwoup ki ka gen ant 8 ak 12 moun ki reyini, chak lè yo deside sa, pou yo chache fason pou moun ki rete nan kominote a youn konprann lòt pi byen. Nan gwoup sa a men kisa yo fè:

  • Yo analize konfli ki gen nan zòn nan (nan kominote y a)
  • Yo fè pwomosyon pou wè si pa ta genyen vyolans nan zòn lan 
  • Yo reflechi sou sa yo fè chak jou ak sou tout bagay tou nèf moun nan gwoup la rive aprann ansanm nan travay la.
Created Date: 
Sep 20, 2013

Who we are

AFSC is a Quaker organization devoted to service, development, and peace programs throughout the world. Our work is based on the belief in the worth of every person, and faith in the power of love to overcome violence and injustice. Learn more

Where we work

AFSC has offices around the world. To see a complete list see the Where We Work page.

Get AFSC's newsletter

AFSC Online